Jak je to tedy s Radlickou radiálou?

Jak je to tedy s Radlickou radiálou?

25.7.2018

Zda bych stavěl dům na základě 20 let starého návrhu?

Na takto zjednodušený dotaz bych nejprve a bez hlubšího zamyšlení odpověděl asi „ne“, ale pokud bych o věci dále přemýšlel a pokud by jiný návrh na stole neležel a projektant by mi garantoval, že v aktuálním návrhu použil řadu vylepšení, materiálů a moderních technických řešení, tak proč ne.


Jako radní pro dopravu Městské části Praha 5 jsem zdědil téma Radlické radiály (RR), kterou jsem se zabýval dříve toliko z pozice své znalosti rozvoje městské části. Bohužel, jak jsem zjistil, tak moji předchůdci se problematice této stavby moc nevěnovali,  nebo spíše věnovali jinak, než by měli. V červnu 2016 tak rada MČ musela zastavit práce na zcela absurdní územní studii tzv. Radlického údolí (zcela odlišné dílo od Studie motolského údolí), jejíž součástí byl i návrh kompletního přetrasování RR s cílem umístit do území Jinonic masivní zástavbu kancelářskými budovami obdobným těm, které vidíme v okolí metra Butovice. Tyto návrhy byly nejenom zcela mimo realitu pokud jde o RR, ale byly i v rozporu se vším myslitelným. Krom toho, MČ nikdy nebyla investorem stavby a ve studii presentované návrhy nebyly s městem ani konzultovány. Proto jsem tyto aktivity nechápal a po dohodě s HMP byly práce na studii Radlického údolí bez dalšího zastaveny. Ve stejné době byla ze strany HMP připravena aktualizace technická studie RR, která prověřila výtky, návrhy a podněty občanů a zejména i P5 z období prvního územního řízení k RR z roku 2012. Z této studie vyplynula především nutnost zabývat se zcela oprávněnými námitkami Jinonických obyvatel spočívající v obavách ohledně neúměrného dopravního zatížení Jinonic a starých Butovic po spuštění RR a hlavně ve chvíli uzavírání tunelu RR a dopravních kongescí zejména v oblasti Zlíchova. Proto jsem nechal zadat Studii dopravního zklidnění Jinonic, do jejíhož zpracování byli přizváni přímo občané Jinonic prostřednictvím spolků, které byly iniciátory petice již k prvnímu územnímu řízení.


Studie možností dopravního zklidnění Jinonic (volně přístupná na stránkách MČ (http://www.praha5.cz/studie-k-projednani-dopravni-zklidneni-jinonic/ ) byla dokončena na začátku roku 2017 a na několika veřejných presentacích byla (vč. pracovních verzí) projednávána a následně i schválena, přičemž její závěry se staly součástí stanoviska MČ k DÚR RR. Jak zástupci Radlická radiála - www.radiala.cz moc dobře vědí, tak tato studie mimo jiné alternativně řeší i možnosti zamezení výjezdu do Karlštejnské z MUK Řeporyjská. K výsledkům této studie jsem nezaznamenal jakékoli výhrady ani ze strany občanů a zejména ani ze strany iniciativy Radlická radiála - www.radiala.cz. Výsledkem by mimo jiné měly být masivní investice města do oblasti Jinonic a starých Butovic především v oblasti bezpečnosti provozu a do kultivace veřejného prostoru. Stavba RR byla v průběhu roku 2016 a 2017 opakovaně projednávána za účasti veřejnosti na několika jednáních dopravní komise a výboru územního rozvoje, byla veřejně presentována zástupci investora ve výstavní síni MČ a následně byla veřejně presentována investorem v prostorách CAMPu na IPR Praha. Od počátku, kdy jsem věc převzal, jsem požadoval po investorovi, aby poskytl veřejnosti veškeré dostupné informace nejenom k samotnému průběhu stavby, ale zejména k dopadům stavby na celé území MČ. Součástí těchto informací byla i dohoda s OSI MHMP (investor) na tom, že HMP poskytne P5 i finanční prostředky na zajištění informovanosti občanů. Proto byly v rozpočtu P5 v roce 2017 finance na presentaci RR. Přeci jsme nemohli požadovat po HMP, aby vydávalo a distribuovalo
např. časopis P5 Pětka. Jak jinak dostat informace k lidem? Pokud je mi známo, tak P5 vynaložila (po dohodě s HMP z jí zadotovaných peněz) částku cca 170tis. Kč z prostředků kanceláře starosty. Pokud to někomu připadá hodně, tak tomu nerozumím a náznaky a jinotaje skryté ve slovech „o hlavách na špalku“ již opravdu nechápu. Abych uzavřel tento „krátký úvod“, tak si dovoluji odkázat na následující usnesení RMČ, kterým vesměs předcházely veřejná projednání v orgánech MČ: usnesení RMČ z 22. 6. 2016, které najdete zde, Usnesení z 26. 4. 2017 ke Studii dopravního zklidnění Jinonic, které najdete zde, Usnesení z 31. 5. 2017 k DUR RR zde a konečně usnesení z 31. 1. 2018 – stanovisko k DUR RR zde.


Je dobré si dokumenty prostudovat. Opravdu má někdo pocit, že P5 pro své občany nekoná? A nyní k odpovědi na otázku: Zda např. já bych stavěl dům na základě 20 let starého návrhu. Na takto zjednodušený dotaz bych nejprve a bez hlubšího zamyšlení odpověděl asi „ne“, ale pokud bych o věci dále přemýšlel a pokud by jiný návrh na stole neležel a projektant by mi garantoval, že v aktuálním návrhu použil řadu vylepšení, materiálů a technických řešení, tak proč ne. Pokud se dnes rozhodnete stavět jakoukoli větší stavbu, je to na roky. Pokud stavíte dopravní stavbu, musíte ji plánovat tak, aby byla především na vašich pozemcích (v tomto případě na pozemcích města), nebo aby byly zajištěny výkupy potřebných pozemků. Každá dopravní stavba se proto plánuje násobně déle, a tedy třeba i těch 20 let. I proto se takováto stavba vkládá do územního plánu. A právě i proto se územním plánem definují dopravně nadřazené komunikace v rámci silniční sítě HMP. Nejsem odborník na dopravní stavby a na fórech k RR jsem jich moc nezaznamenal, ale zatím nám nikdo lepší řešení RR nenabídl. Nyní malá poznámka k tomu, co se změnilo na RR jenom v období 2012 až 2017: V DÚR 2017 je sice ještě zakreslený zkrácený, ale stále otevřený střední úsek Jinonického tunelu, avšak mezitím došlo k dohodě s investorem a projektanti mají připravené řešení na spojení obou částí tunelu do jednoho - Jinonického tunelu, aniž by došlo k porušení podmínek stanoviska dle tzv. posouzení EIA. Toto řešení se tak stane součástí dokumentace pro stavební povolení. Bude také možné upravit občany tolik kritizované napojení Starých Butovic a zcela odstranit nebezpečí jejich zasažení tranzitní dopravou při uzavírce tunelu. Z tzv. Nové Radlické se tak postupně stane plnohodnotná městská třída, s alejí stromů, cyklopruhy i tramvajovou tratí (v budoucnosti). Jinonice i Butovice dostanou investiční injekci v podobě úprav veřejného prostranství - obytných ulic, nových chodníků, doplněných stromořadí atd. Nenapojení Karlštejnské na křižovatku s RR sice bylo v DÚR 2017 na základě odborných vyjádření dotčených orgánů veřejné správy odmítnuto, ale vedení MČ je připraveno zasáhnout v případě negativních dopadů napojení na Jinonice a prosadit změnu dopravního řešení. Na RR i do okolí bude samozřejmě zakázán vjezd vozidel o hmotnosti nad 12 tun. MČ také podmínila souhlas s DÚR RR 2017 realizací plánovaných úprav na městském okruhu (jak u Barrandovského mostu, tak v Troji). V posledních měsících je s investorem intenzivně diskutována možnost snížení nivelety RR včetně jejího alespoň částečného zakrytí v úseku podél Bucharovy, od stávající křižovatky u BIS, po Schwarzenberskou ulici. Podle mne se tak celý problém zužuje na řešení MUK Řeporyjská a také částečně do oblasti U Kříže. Ptal jsem se současných představitelů platformy také na to, kde leží jakýsi „práh bolesti“ pro jednání s investorem o ústupcích nebo změnách stavby. Pro vyjednávání je to vždy dobré vědět. Odpovězeno mi nebylo a mám tak trochu pocit, i z ústních prezentací představitelů platformy např. na komisi dopravy Prahy 5, že žádné ústupky dělat nechtějí. Přesvědčte mne, že tomu tak není a že opravdu (jak proklamují v aktuálních stanoviscích) stavbu RR podporují. Každé složité jednání je však o hledání kompromisů.


Opravdu si moderátoři diskuse na FB (https://www.facebook.com/RadlickaRadiala/) stále myslí, že jde o 20 let starý projekt, který se má hodit do koše? Nejsem frenetickým zastáncem stavby RR, ale nikdo opravdu jiné řešení dosud nevymyslel. Řeči o tom, že stavba je poplatná původní koncepci rozvoje pražské komunikační sítě ZÁKOS ze 70tých let, že je třeba moderní řešení, mne zatím nepřesvědčily, protože jsem nezaznamenal to nové moderní řešení . Představitelé platformy dávají za příklad dobrého řešení propojení Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka a vůbec vedení dopravy tímto tunelem. Ale i toto řešení je součástí původního ZÁKOSu a když se budovalo, bylo toto řešení také staré 20 a možná i více let. Celý zakopaný pes je totiž ukryt v odpovědi na můj dotaz, který jsem nedávno položil dětem z jedné základní školy v P5, v rámci projektu „Bezpečně do škol“, kde děti navrhovaly dopravní opatření v okolí své základní školy. Děti jsem požádal, aby se přihlásil ten, kdo má v rodině více než jedno auto. Přihlásily se skoro všechny děti. Obdobně na můj dotaz odpověděli (nebo spíše mlčky kývli) i zástupci platformy www.radiala.cz, se kterými jsem se setkal. Já nikomu nic nevyčítám, taková je doba. Velká část pražských rodin má tak trochu dvě auta. Žijeme v době hojnosti a shonu, a když chceme vše stihnout, tak holt platíme všichni daň tím, že stojíme v kolonách, protože ulice jsou přeplněné. A lepší to nejspíš hned tak nebude. A pokud vám nějaký urbanista řekne, že dopravní řešení RR je zastaralé, že je třeba dát radiálu pod zem a umožnit tak na povrchu urbanizovat území, tak to neznamená nic jiného, než zde umístit další desetitisíce a statisíce metrů čtverečních bytových a kancelářských a jiných nových ploch. Ty však budou generovat další stovky a tisíce aut. S moderním a zajisté vhodnějším urbanistickým konceptem problém nemám, ale v poslední době slyším od občanů názory na zahušťování zástavby spíš opačné. Bohužel toto si asi neuvědomují představitelé platformy, když presentují své návrhy, jak by šlo území pojednat jinak a lépe. Ano, určitě šlo a pan architekt Zima je skvělý řečník, opravdový odborník a velmi rád mu naslouchám. Ale nejsem si jist, že vše je realizovatelné (i v čase), protože dopravní situace na celém území Prahy 5 je neúnosná. Není tak jednoduché plánovat rozvoj města na pozemcích, které mu nepatří.

Mohl bych psát další a další argumenty, ale podstatné pro mne je to, že se na mne, na starostu a další kolegy v radě každý den obracejí občané Radlic, Dívčích hradů, Malvazinek, Motola, Smíchova, Barrandova atd. a žádají nás o řešení dopravní zátěže, která na tyto lokality dopadá. Každý by nejraději lokalitu, ve které žije, uzavřel zákazem vjezdu. „Hlavně, aby mi už nejezdili pod okny“. Málokdo však je v tomto směru ohleduplný k ostatním občanům městské části. Jak kdysi řekl dopravní inženýr pan Malina, „Doprava se chová jako voda. Když ji někde uzavřete, vylije se jinde.“ A to je absolutní pravda. Praha 5 však neřeší problém toliko 5,5 tisíc občanů Jinonic, ale problém všech 85tis. občanů celé městské části a proto jsem velmi opatrný, abych činil zásadní závěry ve prospěch jedněch proti druhým. I proto jsou členové rady naší městské části zdrženliví k tomu, co budou navrhovat a co budou požadovat po investorovi stavby. Jednoduché je kritizovat, ale složité je rozhodovat. A to je kruciální problém. Přijmout to nejsprávnější rozhodnutí není vždy jednoduché. Stavba RR nepochybně nevyřeší komplexně problém dopravy na území Prahy 5, ale jsem přesvědčen, že pomůže. Někde více a někde méně, ale tak to je se vším a vždy. A jenom můžeme doufat, že se dožijeme i dobudování Městského i Pražského okruhu.


Závěrem zdůrazňuji, P5 není investorem stavby. Tím je OSI MHMP. OSI MHMP by mělo komentovat tuto diskusi a ne představitelé P5. Proč já mám obhajovat stavbu RR? My stojíme především na straně svých občanů a řešíme jejich obavy. Jak jsem již napsal, nemůžeme však jednat jenom ve prospěch Jinonických (i když jim zcela rozumím), ale všech.


Tomáš Homola
t.č. radní pro dopravu MČ Praha 5, advokát