Strategie rozvoje bude brzy na světě!

Strategie rozvoje bude brzy na světě!

23.3.2021

Klíčový dokument rozvoje městské částí Praha 5 bude již brzy představen široké veřejnosti. „Pro zpracování strategie je pro mě podstatné, že v ní jsou jasně definovány nezbytné, a tedy i strategické investice, které městskou část v následujícím období čekají,“ otevírá téma místostarosta Tomáš Homola. Tento článek shrnuje základní informace o novém strategickém dokumentu. 

Důvody představení strategického dokumentu


Rada městské části Praha 5 se ve svém Programovém prohlášení pro své funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat dlouhodobý plán rozvoje městské části, který vychází z dostupných dokumentů MČ, dále z demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5. Dokument strategického rozvoje plní úlohu návodného prvku pro optimalizaci rozhodnutí RMČ a ZMČ při řízení stěžejních aktivit MČ Praha 5. Na základě tohoto dokumentu budou efektivněji čerpány dotace z Evropské unie a dalších dotačních titulů.

Klíčovými oblastmi dokumentu jsou územní rozvoj, nová výstavba, požadavky na veřejnou vybavenost, dopravu, školství, zajištění veškerých stránek fungování zdravého a bezpečného města.

Cílem Strategie rozvoje je poskytnout veřejnosti i podnikatelům základní představu o vizi MČ Prahy 5 ve všech prioritních oblastech rozvoje.  Dokument by měl stanovit dlouhodobé i krátkodobější cíle a rovněž vymezit jednotlivé aktivity, případně projekty, jak těchto cílů dosáhnout. „Minulé roky byly specifické tím, že určité dílčí vize byly, ale nebyly ničím zásadně odůvodněny, a proto také na ně někdy i nedošlo. Mojí snahou je, aby strategické projekty městské části vyplývaly především z plnění jejích základních funkcí v oblasti školství (základní a mateřské školy), zajištění dostupného bydlení (sociálního, ekonomicky dostupného a bydlení pro preferované profese), správy svěřeného majetku a péče o zeleň, o kterou pečuje,“ doplňuje cíle Strategie místostarosta, Tomáš Homola. 

Příprava Strategie

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ je připravována MČ Praha 5 ve spolupráci s Moore Czech Republic, externí poradenskou společností, která byla vybrána na základě otevřeného výběrového řízení. Strategie rozvoje se aktuálně připravuje.

Tvorba Strategie probíhá v několika fázích, viz grafika.


Aktuality z přípravy Strategie 

Nejnovější aktualitou je konání online veřejného projednávání Návrhové části dokumentu Strategie rozvoje 2030+. Veřejné projednání se uskutečnilo 18. března a během tříhodinového projednávání byly postupně prodiskutovány výstupy k Návrhové části za jednotlivé Odborné pracovní skupiny. 

Skupina kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání

Naše zastoupení má Skupina kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání, která pracuje pod vedením pana radního MgA. Davida Duška. V rámci přípravy dokumentu, který bude součástí Strategie, pracovní skupina zmonitorovala stávající infrastrukturu a zázemí, ale také zhodnotila potenciál pro další rozvoj. 

Konkrétně v oblasti kultury jsou v dokumentu popsány instituce a způsoby dotační podpory; v oblasti sportu jsou zmapovány hlavní poskytovatelé (sportovní kluby, spolky a další subjekty). V oblasti občanská společnost skupina pracuje s nástroji pro participaci občanů a v kapitole podpora podnikání mapuje významné i menší podnikatelské subjekty na MČ Praha 5.

Odkaz na představení záměrů Skupiny kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání je dostupný zde.

Závěr

Již nyní je jasné, že Strategie přinese do rozvoje MČ Praha 5 větší systematiku. Vzhledem k přesně vytyčeným cílům bude jednodušší se držet předem daného plánu. „Podstatné je, že plánování investic městské části bylo dosud celkem chaotické a vše záleželo na schopnosti příslušného radního prosadit věc, kterou měl ve své kompetenci. Řada projektů vznikala bez koncepce a bez rozmyslu a někdy i bez racionální úvahy. Tím nechci říct, že vše bylo špatně. Racionální úvaha však chyběla při plánování např. nástavby školky v ulici Naskové nebo Pod lipkami. Tyto projekty bylo nutné zastavit a od základu přehodnotit,“uzavírá téma Tomáš Homola.

Pokud Vás téma Strategie rozvoje 2030+ zajímá, na webových stránkách Městské části Praha 5 přibyla sekce věnována pouze tomuto tématu. V sekci dohledáte jak přijatá rozhodnutí, tak nejnovější aktuality provázející přípravu dokumentu.

 

23. 02. 2021 EV